Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Transformacija motiva - Bosnjaci

Transformacija motiva

Autor: Sead Šemsoviæ

 

U okviru utjecaja jednog umjetnièkog djela na drugo, u našem sluèaju usmene književnosti na pisanu, posebno mjesto zauzima preuzimanje, odnosno pozajmljivanje motiva. Motiv kao najmanji dio prièe koji se pritom dalje ne može razložiti, najfrekventniji je element u komunikaciji dva djela, te kao takav brzo naðe novi dom. Samim prelaženjem iz jednog doma u drugi, motiv biva transformiran, tako da ga gotovo nikada u dva djela ne možemo naæi s identiènim znaèenjem.

Motiv sa evidentnom promjenom u znaèenju nazivamo transformiranim motivom. Transformaciju utvrðujemo meðusobnom usporedbom više djela s istim motivom. Ukoliko promjenu nije moguæe evidentirati, ili je moguæe, ali to èitalac nije uspio, transformacija kao i da ne postoji. Dakle, suviše kompliciran kôd korišten pri izgraðivanju novonastalog znaèenja motiva èesto može onemoguæiti njegovo èitanje. Prema stepenu razlikujemo tri tipa transformacije motiva:

Nulta transformacija motiva

Nepotpuna transformacija motiva

Potpuna transformacija motiva

Tok transformiranja od izvora preko nulte i nepotpune transformacije, pa sve do potpune, najefikasnije je predstaviti kroz transformaciju jednog motiva. Dakle, pokušat æemo od èetiri slièice iz razlièitih djela izgraditi univerzalni model transformacije motiva. Njegova univerzalnost je u toj mjeri nepotpuna što se motivi, iako svrstani u istu kategoriju transformacije, naravno razlikuju. Radi što kvalitetnije analize postavit æemo dva naporedna modela izgraðena preko motiva usmene poezije: motiv vile i motiv nebeskih tijela: Sunce, Mjesec i zvijezde. Izbor upravo ovih motiva uvjetovan je njihovim položajem i znaèajem u životu èovjeka usmene književnosti. To "natprirodno žensko biæe, mlado i lepo, s dugaèkom raspuštenom kosom" [1] služilo je kao objašnjenje za mnoge neobiène pojave. Govoreæi o vili u mitološkoj poeziji, Marko Kitevski kaže: "Dugo se mislilo da vila pripada samo južnim Slavenima. Novija istraživanja pak, potvrdila su da postoje kod svih Slavena, osim kod baltièkih. Neki istraživaèi ih dovode u vezu sa grèkom mitologijom." [2]

Nebeska tijela Sunce, Mjesec i zvijezde, takoðer imaju svoje mjesto u mitologiji, pritom oznaèavajuæi najviši nivo. Na ove motive nailazimo u usmenoj poeziji kako zasebno, tako i u razlièitim kombinacijama: Sunce - Mjesec (Bašiæ, pj. br: 38), Sunce - zvijezda (Sunce se djevojkom ženi), Mjesec - zvijezda (Bašiæ, pj. br: 342).

 

IZVOR 1: IZVOR 2:

 

Vila jaše konja Osmanova

vila jaše, za njom Osman pješe,

"Sjaši vilo da se odmorimo!"

"Ja se nisam mlada umorila,

valja meni bio grad graditi,

brez aršina i brez tebešira,

brez kamena i brez æeremita!"

(Vila jaše konja Osmanova, Maglajliæ, 1997., pjesma broj: 43)

 

Ko j' vidio vilu na planini

Ni vila joj, brate, druga nije

(Sestra Leke kapetana, Karadžiæ, 1988.,
pjesma br: 40)

Blago Suncu i Mjesecu,

Što se sunce èesto raða,

A mjesecu što se mladi.

(Bašiæ, 1992, pj. br: 38)

Danak svanu, sunce granu

(Bašiæ, 1992, pj. br: 64)

Iæindija, Sunce zalazaše

(Bašiæ, 1992, pj. br: 51)

Akšam geldi, Sunce zaðe

(Bašiæ, 1992, pj. br: 42)

Sjajna zv'jezdo, ðe si sinoæ sjala?

(Bašiæ, 1992, pj. br: 41)

Bog mu dade zlatne roge

I srebrne parošèiæe,

Te probode boru koru;

Al' u boru mlada moma,

Pak zasija, kano sunce.

(Ne otimlji, veæ me mami, Karadžiæ, 1975, pj. br: 505)

 

Nulta transformacija motiva

Prijenosom motiva iz jednog konteksta u drugi, bez promjena na samom motivu, nastaje nulta transformacija. Novo okruženje motiva je u ovome sluèaju slièno prethodnom okruženju, te motiv ostaje bez znaèajnijih izmjena. Novi kontekst èini minimalne promjene na znaèenju motiva, jer gotovo da odgovara starom, kako po svojoj strukturi tako i po sadržini. Pored ovog naèina uklapanja transformiranog motiva postoji i loše uklapanje na koje, nažalost nailazimo znatno èešæe.

Motiv u pisanoj književnosti nastao nultom transformacijom motiva pozajmljenog iz usmene poezije, funkcionira kao najdirektnije oslanjanje na tradiciju. Ovakvo otvoreno pokazivanje izvora, makar i u smislu podruèja, najèešæe je odlika loših pisaca, ili, kada se radi o dinamiènom motivu, može biti i umjetnièko poigravanje tradicijom. Pritom, cilj lošeg djela je najèešæe njegova angažiranost ogledana u pišèevom markiranju "kritiènih taèaka". Sam postupak markiranja zahtijeva struèno prepoznavanje takvih mjesta kao i psihologije èitatelja kojima je djelo upuæeno. Ovakav pisac mora prepoznati element koji æe sigurno pokrenuti željenu misao kod èitaoca. Primjeri za nultu transformaciju ova dva motiva su:

 

NULTA transformacija 1: NULTA Transformacija 2:

 

Lijepa je dilber-Zlata,

Ljepša nego gorska vila (..)

(Bašagiæ, Dilber-Zlata i gondže Mujo)

Gledeæ u te, vjerov'o sam

U bijelu gorsku vilu

(

Literatura

Bašagiæ, Safvet-beg: Pjesme, prepjevi, drame, Sarajevo, 1999.

Bašiæ, Husejn: Može li biti što bit' ne može, Tuzla, 1992.

Buturoviæ, Ðenana: Usmena epika Bošnjaka, Sarajevo, 1995.

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.