Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Pitka groznica egzistencije, Husein Bašiæ, ''Utra'' - Bosnjaci

Pitka groznica egzistencije, Husein Bašiæ, ''Utra''

Autor: Ismet Markoviæ

 

O poeziji Huseina Bašiæa


Živjeti uprkos utri
Pomoliti vršak srca

Husein Bašiæ


SPREGA RANIJEG I NOVOG IZRAZA

Blizak izronima mašte narodnih èudo-pjesmo-tvoraca usnulih pod kamenim nišanima ili bez njih, srodan nabojitim kazivanjima znanih i neznanih mudraca Istoka i podjednako u snovima i realnosti, pjesnièki govor Huseina Bašiæa uzvija se jednom skalom penjanja, sve ustrajnijom, vidnijom i višeznaèajnijom. Nevelik, ali ni tako mali, Bašiæev pjesnièki opus graðen do ovoga trenutka zapoèet je zbirkom poezije Od sunca ogrlica, ravno prije deset godina, da bi bio nastavljan u Bestražju (1972.) i Prošlim oèima (1974.). U vremenu od jedne decenije Bašiæ je objavio i knjigu proze Neviðena zemlja, izbor iz narodnog stvaralaštva plavsko-gusinjskog kraja pod naslovom Crni dukati i (u nastavcima u èasopisu Stvaranje) roman Tuðe gnijezdo. Slijedi zbirka pjesama Utra.

U tom vremenskom razmaku, na putu od pjesama iz prve knjige - do Utre, o kojoj je rijeè, Bašiæ je postepeno sazrijevao, osmišljavajuæi svoj pjesnièki govor novim kvalitetima, dopunjujuæi ga mnogim obilježjima, temama, vidokruzima i upitnostima, ali je u jednome ostao dosljedan samom sebi od poèetka do danas: bio je i sada je okrenut izvorištima bogatstava narodne leksike, predanjima i kolektivnim mitskim predstavama utemeljenim na tlu gdje je roðen, odrastao i odakle je crpio najranije spoznaje o svijetu, prirodi i ljudima.

Na planu izgradnje i dogradnje formalnih obilježja svog pjesnièkog govora, s druge strane, Bašiæ je od pjesama neosloboðenih naracije, neprikladnih uticaja, mjestimiène prenapregnutosti i opširnosti, vodio svoj iskaz ka sve veæoj koherenciji, složenosti i slojevitosti, postižuæi u pjesmama iz "utre" (i onima koje su zatim objavljivane) dublji smisao, zrelost i punoæu rijeèi što mu je posvjedoèilo izgraðenost, oèekivanu od pjesnika.

Karakteristièno za spomenutu izgradnju i dogradnju Bašiæevog pjesnièkog govora je da i prva zbirka pjesama, Od sunca ogrlica, sadrži u tematskom smislu nekoliko odrednica koje æe kao i u drugim knjigama poezije, biti prisutne i u Utri, naravno u novom ruhu i duhu. Rijeè je, prije svega, o jednom posebnom, pjesnièkom osjeæanju života i smrti, koje se na momente bliži filozofskom poimanju. Ono što, naime, na jednom mjestu u svojoj Etici kaže znameniti mislilac i filozof Spinoza, kao da se može uzeti za osnovu tumaèenja Bašiæevog ranog shvaæanja života i smrti, dvije kategorije oko kojih se najèešæe prepliæe njegovo pjesnièko razmišljanje: "...Mudrost nije razmišljanje o smrti, nego o životu", zbog èega su za moto ovog teksta uzeti dva stiha iznad, iz pjesme Skapanija. Upravo takav stav, karakteristièan za njegove rane pjesme, ali prisutan i u potonjima, veoma æe èesto navoditi Bašiæa na upitnost o smislu bitisanja izmeðu granica života i smrti, roðenja i umiranja, na šta æe najèešæe davati odgovore u skladu sa Sartrovim egzistencijalistièkim filozofiranjem. On æe na poèecima vjerovati da je sve sa èime se u životu susreæemo - privid i varka, i da je zbog toga mjera života jedino smrt i njena suštinska neumitnost. Ovaj, blago reèeno, Bašiæev rani pesimizam, tu i tamo namjerno ublažavan, kotariæe se dijelom i u Bestražju i Prošlim oèima, da bi u Utri dosegao znaèenje opomene, s apokaliptiènim prizvukom i peèatima jedne umjerenije naglašenosti, zbog, reklo bi se, sve oèiglednijeg primicanja šarolikostima lepeze života i borbe u njemu da se opstane ustrajnošæu i nepodavanjem.

 

UPINJANJE KA BJEKSTVU ILI SVEŽIVOT

U cjelovitom i èvrsto povezanom lanèanom kontinuitetu, koji èine 48 pjesama, Utra Huseina Bašiæa, koja se ne prekida uobièajenim ciklusiranjima, predstavlja knjigu - dio jednog sveobuhvatnog traganja, naravno pjesnièkog, za znaèenjima egzistencije savremenog èovjeka, odgurnutog u kaljugu beznaða, i èitanku kojom se tolkuju znaci raspoznavanja takvog udesa.

(Ovdje, V/1980., br. 132, str. 9.)
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim