Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Jezièki izraz usmenog stvaralaštva Bošnjaka - Bosnjaci

Jezièki izraz usmenog stvaralaštva Bošnjaka

Autor: Lejla Nakaš

 

Književnojezièki izraz Bošnjaka u turskom periodu imao je èetiri posebna pravca razvoja.

Literatura

375 Vujanoviæ, Vojislav, Bašagiæevo pjesništvo u interpretaciji naših znanstvenika u: Zbornik radova nauènog skupa "Safvet-beg Bašagiæ - bošnjaèka intelektualna strategija", Zenica, 1994.
376 Kajan, Ibrahim, Bošnjaci, Pjesme i rasprave, Zagreb, 1994.
377 O tome je dosta iscrpno pisao Miloš Okuka u svojoj knjizi U Vukovo doba.
378 Iako se po svom jeziku bošnjaèka usmena književnost podudara sa srpskim i hrvatskim novoštokavskim folklornim izrazom i ima opæe crte zajednièke usmenoj tradiciji cijelog štokavskog podruèja, u njoj postoje i posebnosti koje daju povoda da se govori o stiliziranoj formi novoštokavske koine kod Bošnjaka. Osim toga, jezièko ujednaèavanje koje se odvija na nivou koine kao idioma nezavisnog od spontanog razvoja prirodnoga jezika poèinje najprije unutar zasebnih folklornih tradicija, prelaženjem pjesama iz jednog podruèja u drugo u okrilju jedne tradicije. Kasnije prožimanje tradicija razlièitih sredina utoliko se jednostavnije ostvaruje što su ove tri imale zajednièko ishodište, kao i zbog èinjenice da kontakt meðu njihovim nosiocima nije nikad potpuno utihnuo. Pojmove "muslimanski novoštokavki folklorni koine" i "srpski novoštokavski folklorni koine" nalazim u (Okuka 1987:22,25).
379 Husein-beg Kulenoviæ Staroselac bio je u isti mah mecena, pjevaè i kritièar. Pozivao pjevaèe u goste, zadržavao ih mjesecima, slušao i popravljao njihove pjesme, pjevao im svoje pjesme i otpuštao ih zatim sa bogatim poklonima. Uèio je od svakog pjevaèa iz Bosne i Hercegovine, a i upravljao svima. Onaj sa èijim se pjesmama Staroselac saglasio smio je da pjeva po èitavoj Bosni. (Schmaus 1982:350)
380 U ikavskoj Islamoviæevoj pjesmi Ženidba Hrnjice Halila sa dvije djevojke (Marjanoviæ, IV, 41) nalazimo primjer dvosložne zamjene umjesto jednosložne u svrhu reguliranja broje slogova u stihu: Ja ti kršnu znadem dijevojku / lipu Zlatu Gazi Omerage (stih 17).
381 I meðu primjerima koje navodi Herta Kuna (str. 17) veæina je sa korijenom -tjer-, nešto je manje primjera sa - letje-,-vidje-.
382 U Bašagiæevom jeziku ima dosta primjera ijekavskog jotovanja dentala t i d, ali nisu rijetki ni primjeri èuvanja sekvenci -tje-, -dje-. Primjetno je da je refleks ovog jotovanja vezan za posebne korijene rijeèi. Osim u izvedenicama od tjerati, letjeti, djeti i vidjeti, ijekavsko jotovanje dentala provodi se samo iznimno. Refleksi ovog jotovanja, osim kod Bašagiæa, pojavljuju se još kod Ðikiæa i Mulabdiæa. U Gramatici bosanskoga jezika, pak, povodom ovog jotovanja bilo je propisano da "ne valja pisati ð, æ" (str. 31)
383 U novijim istraživanjima dokazano je postojanje ikavkog manira u djelima Uskufije, kojega neki smatraju i zaèetnikom ove tradicije. Uskufi, naime, potjeèe s ijekavskog terena, a kao konstantno ikavske pojavljuju se u njegovom djelu poetske rijeèi.
384 Mate Šimundiæ, Jezik narodne balade "Asanaginice", Rad JAZU, knj. 376.
385 Buduæi da je o ovim dijalekatskim crtama veæ pisala Herta Kuna, navest æu ovdje samo niz primjera iz jedne pjesme Marjanoviæeve zbirke (IV,40): sve se Jele u ramenih sliže, Halil stoji odaji na vratih, sve nas babe znadu po kotarih | hodajuæi, brate, po služidbah; pod slimenom u studenih stinah; u èivijah puške povališe; pali njemu po ramenih brci; ti ostani èardaku na vratih; kad sidoše oni na šiljtetih, upadoše do malih pušaka; Kotaranom Mujo prokažuje: | Kotarani sivi sokolovi...
386 Iako su u svrhu reguliranja broja slogova u srpskoj folklornoj koine zastupljeniji množinski oblici bez krajnjeg - a, mogu se takoðer pronaæi i stari nastavci: sretosmo se na bašèeni vrati (Nahod Momir); kad je bio èardaku na vrati (Musiæ Stevan); te se biše i sekoše s Turci (Smrt vojvode Prijezde); da mu sablja Turkom ne dopadne (Oranje Marka Kraljeviæa).
387 Ovakve dvojne moguænost koristili su za oblikovanje metra i bošnjaèki pjesnici u austrougarskom periodu. Dvojnosti ipak ne nalazimo samo u poeziji. Rijeèi sa nepostojanim a u prefiksu javljaju se i u prozi, no njihova prvobitna poetska situiranost utjecala je na to da u proznom tekstu posjeduju stilske konotacije [sedamdeset drama zlata u dukate sakovata, Bašagiæ, Male prièe i dosjetke, 26].
388 Kod pisaca u austrougarskom periodu glagoli ostati, pasti i u prozi imaju oblike svojstvene narodnom pjesništvu, iako je u Gramatici bosanskoga jezika istaknuto da se takvi oblici upotrebljavaju "samo u pjesmama" (str. 108): [èasna sablja, što no mi je ostanula iza pregja, Bašagiæ], [u dio mi je panuo carski hljeb, Bašagiæ].
389 Kratki su oblici prisutni i u jeziku bošnjaèkih pisaca u austrougarskom periodu [tvojim blagim sjajem | svi su moji obasuti puti,

Jezik u Bosni i Hercegovini, izd. Institut za jezik i književnost u Sarajevu, Institut za istoènoevropske i orijentalne studije u Oslu. 2005
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim