Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Bibliografija - Bosnjaci

Bibliografija

Autor: Anonim

 

1. Avdiæ Avdija:
- Politièke prilike u Novopazarskom sandžaku krajem XIX i poèetkom XX veka, 3/1979, 53–65.
- Novopazarski sandžak u svetlu dogaðaja velike istoène krize (1875–1878), 8/1984, 133–141.
- Opšti pregled na migraciona kretanja muslimanskog stanovništva na Balkanu od kraja XIX veka do zakljuèenja jugoslovensko–turske konvencije (11. jula 1938), 9/1985, 147–166.
- Sporovi izmeðu srpskih i crnogorskih vlasti u Sandžaku posle zaposedanja 1912. godine, 10/1986, 175–180.
- Hajduèka i komitska delatnost u Sandžaku (1878–1925), 11/1987, 145–164.
- Manifestacije zajedništva i meðusobnog povezivanja stanovništva Sandžaka u dogaðajima od 1878–1912. godine, 12/1988, 73–82.
- Prilog prouèavanju iseljavanja Srba iz Novopazarskog sandžaka od 1850–1912. godine, 13/1989, 111–124.
- Jugoslovensko–turski pregovori o iseljavanju muslimanskog stanovništva u periodu izmeðu dva svetska rata, 15/1991, 112–125.
- Transmigracije Crnogoraca preko Novopazarskog sandžaka 1889. i 1890. godine, 30/2007, 151-155

2. Azemoviæ Zaim:
- Seoski muslimanski svadbeni obièaji iz Sandžaka, 3/1979, 81–88.
- Guslari - stvaraoci iz Sandžaka, 4/1980, 117–122.

3. Ajbl Mirjana:
- Tragièna sudbina novopazarskih Jevreja, 26/2002, 253-272

4. Aleksiæ Aleksandar:
- Knemièki indeks ljudskih skeleta sa nekropole u Naprelju kod Novog Pazara, 13/1989, 93–101.

5. Andrejeviæ Andrej:
- Altun–alem džamija u Novom Pazaru, 1/1977, 121–136.
- O islamskoj monumentalnoj umetnosti, 6/1982, 31–41.

6. Andrejeviæ Živojin:
- Tihomiri, Uroši, Vukani, Miroslavi, Zavide i Nemanje, ili o poreklu župana Stefana Nemanje, 26/2002, 37-84

7. Atlagiæ Marko:
- AFŽ novopazarskog okruga u obnovi i izgradnji od 1945. do 1950. godine, 24/2000, 263–283.
- Obiliæ od Novog Pazara, 25/2001, 93–109.
- Narodna radikalna stranka i njezino organizaciono širenje i politièko djelovanje u novopazarskom kraju 1920-1930. godine, 26/2002, 207-216

8. Bakraè Ivanka:
- Protenite u Mariji Bistrici, 2/1978, 151–155.

9. Bandiæ Dušan:
- Kolektivni seoski obredi kao kulturni fenomen, 2/1978, 111–120.

10. Bandžoviæ Safet:
- »Gajretove« æilimarske škole u Novom Pazaru, 10/1986, 197–202.
- Marginalije o stanovništvu Novog Pazara i okoline prema statistièkim podacima izmeðu dva rata (1918–1941), 11/1987, 165–174.
- Osvrt na privredne prilike u Novom Pazaru i okolini u meðuratnom razdoblju, 12/1988, 101–110.
- O djelovanju »Gajreta« u Sandžaku izmeðu dva svetska rata, 14/1990, 83–89.
- Pljevaljski muftija Šemsekadiæ u otporu austrougarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine i zaposjedanju Novopazarskog sandžaka, 15/1991, 100–110.
- Prosvetiteljska misija novinara Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa–Sandžaklije, 16/1992, 117–122.
- Tokovi iseljavanja Muslimana iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka u Tursku, 17/1993, 103–114.
- Bombardovanje saveznièke avijacije sandžaèkih gradova 1944. godine, 18/1994, 203–213.
- Društveno–ekonomska obilježja Sandžaka u meðuratnom vremenu (1918–1941), 19/1995, 179–191.
- Iseljenici iz Sandžaka u Turskoj, 20/1996, 137–155.
- Migracioni pokreti bosanskohercegovaèkih muhadžira preko Srbije krajem XIX i poèetkom XX stoljeæa, 27/2003, 177-211
- Demografska deosmanizacija Balkana krajem XIX i poèetkom XX stoljeæa, 28/2004, 85-102

11. Barjaktareviæ Milutin:
- Uticaj Novog Pazara posredstvom materijalne kulture na severoistoène delove SR Crne Gore, 2/1978, 23–29.

12. Barjaktaroviæ Mirko:
- O kretanju ljudi i njihovim posledicama, 18/1994, 111–124.
- O narodnosnom i nacionalnom odreðenju, 19/1995, 205–215.
-

Web sajt Muzeja Ras http://www.muzejras.org/izddelatnost_bib_l.html
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim