Bibliografija "Novopazarskog zbornika" (1977-2007)

Autor: Anonim

1. Avdić Avdija:
- Političke prilike u Novopazarskom sandžaku krajem XIX i početkom XX veka, 3/1979, 53–65.
- Novopazarski sandžak u svetlu događaja velike istočne krize (1875–1878), 8/1984, 133–141.
- Opšti pregled na migraciona kretanja muslimanskog stanovništva na Balkanu od kraja XIX veka do zaključenja jugoslovensko–turske konvencije (11. jula 1938), 9/1985, 147–166.
- Sporovi između srpskih i crnogorskih vlasti u Sandžaku posle zaposedanja 1912. godine, 10/1986, 175–180.
- Hajdučka i komitska delatnost u Sandžaku (1878–1925), 11/1987, 145–164.
- Manifestacije zajedništva i međusobnog povezivanja stanovništva Sandžaka u događajima od 1878–1912. godine, 12/1988, 73–82.
- Prilog proučavanju iseljavanja Srba iz Novopazarskog sandžaka od 1850–1912. godine, 13/1989, 111–124.
- Jugoslovensko–turski pregovori o iseljavanju muslimanskog stanovništva u periodu između dva svetska rata, 15/1991, 112–125.
- Transmigracije Crnogoraca preko Novopazarskog sandžaka 1889. i 1890. godine, 30/2007, 151-155

2. Azemović Zaim:
- Seoski muslimanski svadbeni običaji iz Sandžaka, 3/1979, 81–88.
- Guslari - stvaraoci iz Sandžaka, 4/1980, 117–122.

3. Ajbl Mirjana:
- Tragična sudbina novopazarskih Jevreja, 26/2002, 253-272

4. Aleksić Aleksandar:
- Knemički indeks ljudskih skeleta sa nekropole u Naprelju kod Novog Pazara, 13/1989, 93–101.

5. Andrejević Andrej:
- Altin–alem džamija u Novom Pazaru, 1/1977, 121–136.
- O islamskoj monumentalnoj umetnosti, 6/1982, 31–41.

6. Andrejević Živojin:
- Tihomiri, Uroši, Vukani, Miroslavi, Zavide i Nemanje, ili o poreklu župana Stefana Nemanje, 26/2002, 37-84

7. Atlagić Marko:
- AFŽ novopazarskog okruga u obnovi i izgradnji od 1945. do 1950. godine, 24/2000, 263–283.
- Obilić od Novog Pazara, 25/2001, 93–109.
- Narodna radikalna stranka i njezino organizaciono širenje i političko djelovanje u novopazarskom kraju 1920-1930. godine, 26/2002, 207-216

8. Bakrač Ivanka:
- Protenite u Mariji Bistrici, 2/1978, 151–155.

9. Bandić Dušan:
- Kolektivni seoski obredi kao kulturni fenomen, 2/1978, 111–120.

10. Bandžović Safet:
- »Gajretove« ćilimarske škole u Novom Pazaru, 10/1986, 197–202.
- Marginalije o stanovništvu Novog Pazara i okoline prema statističkim podacima između dva rata (1918–1941), 11/1987, 165–174.
- Osvrt na privredne prilike u Novom Pazaru i okolini u međuratnom razdoblju, 12/1988, 101–110.
- O djelovanju »Gajreta« u Sandžaku između dva svetska rata, 14/1990, 83–89.
- Pljevaljski muftija Šemsekadić u otporu austrougarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine i zaposjedanju Novopazarskog sandžaka, 15/1991, 100–110.
- Prosvetiteljska misija novinara Mehmeda Šakira Kurtćehajića–Sandžaklije, 16/1992, 117–122.
- Tokovi iseljavanja Muslimana iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka u Tursku, 17/1993, 103–114.
- Bombardovanje savezničke avijacije sandžačkih gradova 1944. godine, 18/1994, 203–213.
- Društveno–ekonomska obilježja Sandžaka u međuratnom vremenu (1918–1941), 19/1995, 179–191.
- Iseljenici iz Sandžaka u Turskoj, 20/1996, 137–155.
- Migracioni pokreti bosanskohercegovačkih muhadžira preko Srbije krajem XIX i početkom XX stoljeća, 27/2003, 177-211
- Demografska deosmanizacija Balkana krajem XIX i početkom XX stoljeća, 28/2004, 85-102

11. Barjaktarević Milutin:
- Uticaj Novog Pazara posredstvom materijalne kulture na severoistočne delove SR Crne Gore, 2/1978, 23–29.

12. Barjaktarović Mirko:
- O kretanju ljudi i njihovim posledicama, 18/1994, 111–124.
- O narodnosnom i nacionalnom određenju, 19/1995, 205–215.
- Čuvari (tuđih) bogomolja, 20/1996, 131–136.
- O novijim balkanskim plemenima, 21/1997, 113–140.
- Otkuda ime Mataruge selu kod Prijepolja, 22/1998, 199–206.
- Još o negdašnjim konačištima, 24/2000, 53–61.
- Ko je, zapravo šta je, to đavo, 25/2001, 111–117.
- O Srbima odseljavanim u Rusiju, 26/2002, 159-167
- O nekim ranijim verovanjima, 28/2004, 197-209
Kritički osvrt:
- O knjizi Radivoja Pešića „Vinčansko pismo“, Beograd 1995. i oko nje, 21/1997, 249-264

13. Bejtić Mehmed:
- Novembarske poplave u Novom Pazaru, 4/1980, 123–128

14. Bejts lord Albert:
- Pevač priča, 8/1984, 199–210.

15. Bećović Mehmed:
- O nekim orijentalnim nazivima u Novom Pazaru, 13/1989, 203–210.

16. Bikić Vesna:
- Prilog proučavanju znakova urezanih na amforoidnim krčazima iz tvrđave Ras, 23/1999, 17–27.

17. Biorac (Čeković) Svetlana:
- Bibliografija radova dr Ejupa Mušovića, 15/1991, 173–182.
- Jatagani iz zbirke Muzeja »Ras« u Novom Pazaru, 16/1992, 109–115.
- Ikone iz zbirke Muzeja »Ras« u Novom Pazaru, 17/1993, 115–120.
- Nekoliko zapisa na apsidi crkve crnorečkog manastira, 18/1994, 223–227.
- Bibliografija Ejupa Mušovića, 19/1995, 13–20.
- Ostava iz Trnave kod Novog Pazara, 20/1996, 103–118.
- Prstenje od HVI do XIX veka iz zbirke Muzeja »Ras«, 23/1999, 155–162.
- Ikonostas crkve sv. Nikole u Novom Pazaru, 24/2000, 43–52.
- Bista kralja Aleksandra I Karađorđevića u Muzeju »Ras« u Novom Pazaru, 25/2001, 181–185.
- Likovna kolonija „Sopoćanska viđenja“ 1976-2006, 30/2007,233-250.
Izveštaji:
- Izložbena delatnost Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru u 2002. godini, 26/2002, 351-352
- Izložbena delatnost Muzeja „Ras“ u 2005. godini, 29/2006, 263-265
- Izložbena aktivnosz Muzeja „Ras“ u 2006. godini, 30/2007, 293-295

18. Biševac Blagomir:
- Opšte karakteristike i metodi rada na sređivanju građe društveno–političkih organizacija, 3/1979, 115–117.
- Deževski i Štavički srez u pismima Tihomira Šarkovića 1941. godine, 25/2001, 259–278.

19. Blažić Svetlana:
- Ostaci životinjskih kostiju sa lokaliteta Ras–Gradina, 23/1999, 29–54.

20. Blanuša Evgenija:
- Đurđe Bošković kao istraživač crkvenih spomenika raške škole, 27/2003, 223-240
Prikazi:
- Monografija o istaknutom stvaraocu iz Raške oblasti: A.Kadijević-S.Marković: Milan Minić – arhitekta i slikar, 28/2004, 255-260

21. Bogosavljević–Petrović Vera:
- V. Bogosavljević-Petrović, G. Tošić: Istraživanje lok. »Dobrnac« u Rvatima, 25/2001, 383–387 (izveštaj).

22. Božović Blagije:
- Legende iz Ibarskog Kolašina, 12/1988, 123–126.

23. Bojanić Bojan: 
- Aleksandar Kadijević: Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX vek), 29/2006, 253-255

24. Brmbolić Marin-Dragica Premović-Aleksić,
- Manastirski kompleks na Reljinoj gradini, 28/2004, 263-268 (izveštaj)

25. Bošković Đurđe:
- Arheološka istraživanja pećine - isposnice u Rasu, 1/1977, 15–36.
- Ras – srednjovekovne pećine isposnice (izveštaj), 3/1979, 125–126.

26. Vasić Rastko:
- O ilirsko–grčkom blagu iz Novog Pazara, 20/1996, 15–21.
- O etničkoj pripadnosti kneževskih grobova iz Pećke banje, 23/1999, 7–15.

27. Vilotijević Radiša:
- Doseljene porodice u Novi Pazar od 1913–1920. godine, 18/1984, 173–189.
- Rad odbora opštine u Novom Pazaru 1913–1915. i 1918–1920. godine, 19/1995, 133–154.
- Istorijski arhiv »Ras« u Novom Pazaru 1975–1997. godine, 21/1997, 233–245.
Prikazi:
- Miodrag Radović: Ljudske i materijalne žrtve Novog Pazara i Deževskog sreza u Drugom svetskom ratu, 19/1995, 289–291.
- Sto godina arhiva u Srbiji, 24/2000, 309–312.

28. Virijević Vladan
- Srednje stručne škole u Raški u periodu između dva svetska rata, 22/1998, 159–166.
- Jugoslovenska radikalna zajednica u studeničkom srezu 1935–1941. godine, 23/1999, 263–275.
- Neke privredne karakteristike Sjeničkog sreza između dva svetska rata, 24/2000, 193–206.

29. Vitković–Žikić Milena:
- Libada - primer orijentalnih uticaja u srpskoj gradskoj nošnji, 13/1989, 153–164.
- Odnos seoske i gradske sredine na primeru ženskog kaputića, 14/1990, 91–97.

30. Vlahović Breda:
- Pristup proučavanju kulture stanovanja u Novom Pazaru i okolini, 2/1978, 15–22.

31. Vlahović Petar:
- Postanak i razvoj srpske nacije (etnološki pristup), 2/1978, 41–69.
- Etnička istorija u naučnom delu Ejupa Mušovića, 29/2006, 53-69

32. Vogelj Milan:
- Praznovanje 1. maja v Sloveniji od prvih začetkov do danes, 2/1978, 135–149.

33. Vujanac Zoran:
- B. Jovanović, Z. Vujanac: Neki problemi maloletničke delikvencije i asocijalnog ponašanja mladih na teritoriji opštine Novi Pazar, 4/1980, 129–138.

34. Vujović Slavica:
- Mekteb uz Altun-alem džamiju u Novom Pazaru, 14/1990, 67–81.
- D. Premović-Aleksić, S. Vujović: Novopazarska tvrđava, 23/1999, 135–154. 
- Tragovi jednog izuzetnog života - Ivan Kozlov, 24/2000, 285–291.

35. Vukadin Obrenija:
- Istraživanje srednjovekovnog kompleksa u selu Pope kod Novog Pazara, 1/1977, 157–167.
- D. Minić, O. Vukadin: Rezultati arheološkog rekognosciranja okoline Sjenice, 6/1982, 189–203.

36. Vučković Jevto:
- Sjenica od mahala do ulica, 22/1998, 219–236.
- Sjenica u spoljnim i unutrašnjim administrativno–teritorijalnim promenama, 23/1999, 187–208.
- Karavanski i trgovački putevi, hanovi i trgovina stokom na Sjeničko-pešterskoj visoravni, 24/2000, 95–119.
- Osnovne škole u sjeničkom kraju od 1945. do 2000. godine, 25/2001, 279–320.
- Osnovne škole u sjeničkom kraju u drugoj polovini XIX i u XX veku, 27/2003, 273-295
- Osnovne škole u sjeničkom kraju u drugoj polovini XIX i u XX veku (drugi deo), 29/2006, 223-246
- Sjenica u okruženju šančevskih i drugih utvrđenja, 30/2007, 143-150 
- Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu: Sjenički kraj, antropološka istraživanja (naučna monografija) (kritički osvrt) Beograd 2004, 30/2007,269-282

37. Vušović-Lučić Zvezdana:
- Sahranjivanje i kult mrtvih kod Srba i Crnogoraca u srednjem veku, 7/1983, 107–113.

38. Gvozdić Milenko:
- Crkva svete Petke u Trnavi kod Raške, 3/1979, 89–96.

39. Gološ Hivzo:
- Osnovna škola »Stefan Nemanja« u Novom Pazaru (1820–2000), 24/2000, 251–262.
- Zbirka dokumenata na orijentalnim jezicima u Istorijskom arhivu »Ras« - HVII–HH vek, 25/2001, 159–173.
Prikazi:
- Prikaz knjige »Efendijina sećanja i kazivanja« autora Miodraga Radovića, 22/1998, 299–302.

40. Deletić Zdravko:
- Vrijedna zavičajna monografija (prikaz), 24/2000, 303–307.

41. Derdemez Husein:
- Narodne umotvorine iz našeg kraja, 3/1979, 97–100.
- Narodne umotvorine iz našeg kraja, 4/1980, 139–145.
- Verovanja i običaji vezani za neke verske praznike u Barama i okolini, 8/1984, 191–198.
- Narodne umotvorine, 11/1987, 193–199.
- Legende i verovanja vezani za ime Svetog Save, 15/1991, 167–170.
- Pregršt narodnih umotvorina (od Lima do Sjenice), 17/1993, 147–161.
- Neke zajedničke etnološko-sociološke karakteristike stanovnika regije Bare, 19/1995, 271–285.
- Iz narodne riznice, 20/1996, 165–176.
- Biseri sa jezika (narodne umotvorine od Lima do Sjenice), 21/1997, 167–182.
- Šaljive i druge narodne umotvorine, 22/1998, 285–294.
- Frageologizmi, reči, izrazi i izreke sa prenosnim značenjem u narodnom govoru od Lima do Novog Pazara, 23/1999, 337–339.
Toponimi u selima mesne zajednice Bare, 25/2001, 143–148.
- Iz narodne riznice, 26/2002, 341-349
- Iz rečnika narodnog govora od Novog Pazara do Lima, 27/2003, 343-351
- Izreke, poslovice, frageologizmi u narodnom govoru (od Novog Pazara do Lima), 28/2004, 211-220
- Kratke narodne umotvorine iz Sandžaka 30/200,7, 157-171

42. Dizdarević Faruk:
- Vakufnama i vakuf Hasanahge Pribojca, 29/2006, 139-155
- Knjiga sabranih značenja (prikaz), 26/2002, 323-325

43. Dilparić Siniša:
- Jedan veliki a zaboravljeni zločin Jusufa Mehonića (osvrt), 12/1988, 133–134.

44. Dimitrijević Vesna:
- Kvartarna fauna iz Smolućke pećine, 9/1985, 19–20.

45. Dražović Ljubiša:
- Nastanak varošice Raška (izvorna građa), 18/1994, 145–165.
- Zaklinjanje na vernost i poslušnost knezu Milošu povodom priključenja Srbiji dela Novopazarske nahije, 19/1995, 121–131.

46. Drljača Dušan:
- O složenosti proučavanja etničkih procesa kod poljskih doseljenika u Jugoslaviju, 2/1978, 75–83.

47. Đokić Dušan, M.Milošević, D.Milosavljević, Mehmed Slezović: 
- Novi Pazar kao likovna tema, 29/2006, 257-262

48. Đorđević Dragutin:
- Tradicionalni narodni sabori i neke promene u posleratnom periodu, 2/1978, 197–203.

49. Đorđević Tihomir:
- Jedno istorijsko svedočanstvo o govornom jeziku novopazarskih Srba u HVIII veku, 7/1983, 99–105.

50. Erdeljan Jelena:
- D. Popović, Jelena Erdeljan: Staro groblje u Baletiću - rezultati preliminarnih istraživanja, 13/1989, 71–91.
- O srpskim nišanima na starim grobljima u okolini Novog Pazara, 18/1994, 23–29.

51. Ercegović-Pavlović Slavenka:
- V. Jovanović, D. Minić, S. Ercegović-Pavlović: Nekropole srednjovekovnog Trgovišta, 14/1990, 19–44.

52. Živković Zdenka:
- Fragmenti fresaka iz pećinske crkve Arhanđela Mihaila u Rasu, 22/1998, 63–67.
- Tajna i lepota fresaka, 27/2003, 355-357

53. Živanović Srboljub:
- Oboljenja zapažena na skeletnim ostacima iz nekropole na Pazarištu, 3/1979, 67–75.
- Određivanje krvnih grupa na skeletnim ostacima iz nekropole u Pazarištu (Ras), 4/1980, 111–115.
- Skeleti sa lokaliteta Crkvina u Tutinu, 6/1982, 205–212.
- Tragovi povreda, poremećaja i oboljenja na ostacima skeleta ljudi iz nekropole crkve broj 1 u Trgovištu, 9/1985, 201–214.
- Osnovne antropološke karakteristike skeleta iz nekropole crkve 1 u Trgovištu, 10/1986, 43–58.
- Nekropola 2 u Trgovištu, 10/1986, 59–66.
- Skeleti iz nekropole 4 na lokalitetu Tabačina u Trgovištu, 11/1987, 73–91.
- V. Letić, S. Živanović: Os glabellae na lobawi iz Babreža, 12/1988, 63–68.

54. Živković Tomislav:
- Odnosi starijeg stanovništva i doseljenika u palanačkoj opštini od II svetskog rata do 1977. godine, 2/1978, 101–110.

55. Žogar Zora:
- Vključevanje priseljencev iz SR Hrvaške, BiH ter Srbije v novo kulturno okolje v krajevni skupnosti Krim–Rudnik, Ljubljana, 2/1978, 85–91.

56. Zečević Emina:
- E. Zečević, D. Radičevič: Keramika Đurđevih Stupova, 25/2001, 23–68.
- Prilog proučavanju zdela sa vodoravnom drškom, 27/2003, 73-105

57. Zirojević Olga:

- Novi Pazar u turskim izvorima do kraja HVI veka, 1/1977, 111–120.
- Crkva Čatal (kilisa-i čatal), 8/1984, 103–104.
- Tragom Sasa u Srbiji u HV i HVI veku, 11/1987, 93–101.
- Crkva Svete Varvare u selu Varevu, 14/1990, 55–57.
- Derviši u svakodnevnom životu (na osnovu Letopisa Mule Mustafe Bašeskije), 16/1992, 95–101.
- Vakuf - ugaoni kamen gradova, 17/1993, 67–71.
- Naselja nahije Trgovište, 18/1994, 31–54.
- Denme (Donme), 19/1995, 103–107.
- Slovenske lekseme u osmanskom pravu, 20/1996, 93–101.
- Prizren - primer hrišćansko-islamske koegzistencije, 23/1999, 127–134.
- Oko kumstva i pobratimstva, 29/2006, 157-160
Prikazi:
- Mehmed Halifa Bošnjak, Ljetopis, 1650-1665, 27/2003, 365-367
- Faruk Dizdarević: Gajret u Priboju, 28/2004, 253
- Stošezdesetogodišnjica Nemačkog istočnjačkog društva, 29/2006, 249-251

58. Ivanišević Vujadin:
- Ostava rimskog bronzanog novca IV veka iz Novog Pazara, 7/1983, 53–58.
- Kasnoantičko utvrđenje u Ramoševu, 11/1987, 5–12.
- Ranovizantijsko utvrđenje na Humu kod Tutina, 12/1988, 5–12.
- Antičko utvrđenje na Trojanu, 13/1989, 7–15.
- Kasnoantičko utvrđenje na Zlatnom kamenu kod Novog Pazara, 14/1990, 7–17.
- Rimski i vizantijski novac iz zbirke Muzeja »Ras« iz Novog Pazara, 15/1991, 49–65.
- Katalog novca iz ostave nakita iz Trnave kod Novog Pazara, 20/1996, 119–120.
Izveštaji:
- Trojan - Jerinin grad (praistorijsko i antičko utvrđenje), 12/1988, 159–160.

59. Ilić Vlastimir:
- Trideset pet godina rada porodilišta u Novom Pazaru, 5/1981, 139–145.
- Epidemija variole u Novom Pazaru 1972. godine, 8/1984, 211–220.
- V. Ilić, S. Ilić: Populacione karakteristike novopazarskog subregiona, 14/1990, 149–154.

60. Ilić Slobodan:
- V. Ilić, S. Ilić: Populacione karakteristike novopazarskog subregiona, 14/1990, 149–154.
- Pedeset pet godina od osnivanja ginekološko-akušerske službe u Novom Pazaru, 26/2002, 283-290
- Trideset godina od epidemije variole u Novom Pazaru, 26/2002, 291-301

61. Jankova Mare:
- Sokolski dom u Užicu – istorija i arhitektura, 27/2003, 213-221

62. Jevtić Miloš:
- Praistorijska gradina na Šarskom kršu kod Duge Poljane, 7/1983, 15–20.
- Rezultati sondažnih istraživanja gornjih praistorijskih slojeva u Smolućkoj pećini kod Tutina, 9/1985, 21–26.
- Nalazi basarabi kulture u novopazarskom kraju, 16/1992, 7–16.
- O istraživanju mlađih praistorijskih kultura u novopazarskom kraju, 20/1996, 7–13.

63. Joanović Simon:
- Novopazarski sandžak 1878–1900. godine, 7/1983, 75–88.
- Novopazarski sandžak 1878–1900. godine, II deo, 8/1984, 117–131.
- Novopazarski sandžak 1878–1900. godine, III deo, 9/1985, 127–146.
- Novopazarski sandžak 1878–1900. godine, IV deo, 10/1986, 141–174.
- Novopazarski sandžak 1878–1900. godine, V deo, 11/1987, 117–143.

64. Jovanović Aleksandar:
- Rimski nadgrobni spomenik iz Novopazarske banje, 9/1985, 33–38.
- D. Mrkobrad, A. Jovanović: Samograd (arheološka istraživanja), 13/1989, 31–46.
- Arheološka istraživanja u Novopazarskoj banji, 19/1995, 31–67.
- O problemu grobova sa spolijama iz kasnoantičkog perioda na tlu Dardanije, 20/1996, 23–32.
- Tetrapilon na Gradini u Postenju kod Novog Pazara, 22/1998, 7–13.
- Dva fragmentovana nadgrobna spomenika sa Gradine u Postenju, 25/2001, 11–21.
- Beleške uz rimske nadrgobne spomenike sa dardanskog prostotra, 27/2003, 49-58

65. Jovanović Branko: 
- B. Jovanović, Z. Vujanac: Neki problemi maloletničke delikvencije i asocijalnog ponašanja mladih na teritoriji opštine Novi Pazar, 4/1980, 129–138.

66. Jovanović Vojislav:
- V. Jovanović, D. Minić, S. Ercegović-Pavlović: Nekropole srednjovekovnog Trgovišta, 14/1990, 19–44.
- V. Jovanović, T. Obradović: Nekoliko grobnih nalaza zvezdica, 21/1997, 7–26.
Izveštaji:
- Izveštaj o istraživanju nekropole pored crkve na lokalitetu Ras - Pazarište u 1979. godini, 3/1979, 123–124.
- Istraživanje srednjovekovne nekropole na Trgovištu - Pazarištu 1981. i 1982. godine, 6/1982, 181–184.
- Arheološka istraživanja nekropole srednjovekovnog Trgovišta na lokalitetu Tabačina 1984. godine, 8/1984, 237–240.
- Arheološka istraživanja nekropole srednjovekovnog Trgovišta na lokalitetu Tabačina 1985. godine, 9/1985, 225–228.
- Arheološka istraživanja nekropole srednjovekovnog Trgovišta na lokalitetu Tabačina 1986. godine, 10/1986, 245–248.
- Arheološka istraživanja nekropola srednjovekovnog Trgovišta u 1987. godini, 11/1987, 209–211.
- Izveštaj o arheološkom istraživanju crkve 4 i njene nekropole na Pazarištu u 1988. godini, 12/1988, 147–150.
- Izveštaj o arheološkom istraživanju nekropole crkve 4 na Pazarištu u 1990. godini, 14/1990, 163–166.

67. Jovanović Risto:
- Osvrt na kretanja u etničkom sastavu stanovništva opština sa područja Sandžaka, 16/1992, 153–165.
- Stanovništvo opštine Novi Pazar, 19/1995, 217–234.
- Jevreji u Sjenici, 21/1997, 157–165.
- Stanovništvo opštine Sjenica 1921–1941. godine, 22/1998, 237–257.

68. Joksimović Đorđije:
- Kako je nastalo ime Pavino polje, 18/1994, 167–171.

69. Jončić Koča:
- O značaju uloge druga Tita u rešavanju nacionalnog pitanja u Jugoslaviji, 2/1978, 31–40.

70. Jurišić Aleksandra:
- Sopoćani – arheološka istraživanja, 1/1977, 63–72.

71. Kadijević Aleksandar:
- O proučavanju i vrednovanju graditeljskog nasleđa novijeg doba u Novom Pazaru, 19/1995, 193–203.
- Turistički dom Sopoćani - zaboravljeno ostvarenje nacionalnog smera u ranoj srpskoj posleratnoj arhitekturi, 20/1996, 121–129.
- Balkansko graditeljsko nasleđe kao inspiracija srpskih neimara dvadesetog veka, 21/1997, 75–91.
- O radu ruskog arhitekte Sergeja Farmakovskog u Raškoj i okolini između dva svetska rata, 22/1998, 131–140.
- O arhitekturi nacionalnog stila na Kosovu i Metohiji u periodu između dva rata, 23/1999, 163–186.
- O arhitekturi crkve Rođenja svetog Jovana Krstitelja u Negbini, 25/2001, 175–180.
- Hotel „Jezero“ u Novoj Varoši – folkloristička epizoda u arhitektonskom opusu Alekseja Brkića, 26/2002, 217-225
- O arhitekturi zvonika crkve sv. Vasilija Ostroškog u Prijepolju, 27/2003, 141-156
- Prilog proučavanju života i dela prijepoljskog arhitekte Milana Minića, 28/2004, 133-142
- Ejup Mušović i graditeljsko nasleđe, 29/2006, 87-92
-Problemi istraživanja i tumačenja socrealizma u srpskoj arhitekturi, 30/2007, 211-217
Prikazi:
- Prilog istoriografiji jugoslovenske arhitekture, 22/1998, 297–298.
- Prilog proučavanju istorije crkvenog graditeljstva u Jugoslaviji: Kokan Grčev: crkvenoto graditelstvo vo Makedonija 1918-1940, Skopje 1988., 25/2001, 377–379.
- Tri priloga istorijografiji novijeg balkanskog graditeljstva, 27/2003, 359-363
- Aleksandar Kadijević, Milica Ceranić –, Dragocen prilog međunarodnoj arhitektonskoj istoriografiji: Kokan Grčev, Od izvora do stila (From Origins to Style), (Skopje 2004), 30/2007, 253-256??? 
- Petnaesti kongres Turskog istorijskog Društva, 30/2007,257-259

72. Kadijević Đorđe:
- Umetnost i običan čovek, 30/2007,107-113

73. Kajmaković Radmila: 
- Tradicionalno i savremeno u seoskim skupovima u Semberiji, 2/1978, 183–196.

74. Kalić Jovanka:
- Ras u srednjem veku - pravci istraživanja, 1/1977, 55–61.
- J. Kalić, M. Popović: Istraživanja u Deževu, 6/1982, 5–17.
- J. Kalić, D. Mrkobrad, Utvrđenje u Nosoljinu od Raške, 7/1983, 21–28.
- J. Kalić, D. Mrkobrad, Gradina u Radalici, 9/1985, 39–46.
- Stolno mesto Srbije, 12/1988, 13–22.
- Srpska crkva u srednjovekovnom Rasu, 18/1994, 7–11.
- Predturska istorija Novog Pazara (kritički oisvrt), 19/1995, 301–304.

75. Kaluđerović Zvonimir:
- Istraživanje Smolućke pećine 1984–1985. godine, 9/1985, 5–18.
Izveštaji:
- Izveštaj o arheološkom istraživanju Smolućke pećine 1986. godine, 10/1986, 225–226.
- Izveštaj o istraživanju arheološkog nalazišta Smolućka pećina kod Tutina 1987. godine, 11/1987, 221–222.

76. Katić, Srđan:
- Olga Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, drugo pregledno i ilustrovano izdanje, Beograd 2007(prikaz), 30/2007,267-268

77. Kahrović Muradija:
- Razvoj ćilimarstva i izrada ćilima u Novom Pazaru i okolini, 13/1989, 173–182.
- Motivi i njihove poruke tkani na ćilimima u Novom Pazaru, 14/1990, 99–109.
- Stari zanati u Novom Pazaru na putu izumiranja – grnčarski zanat, 28/2004, 221-231

78. Kačapor Sait:
- Dečje igre novopazarskog kraja, 5/1981, 147–167.
- Životni put i vaspitno–obrazovni rad učitelja Stanimira Stanimirovića, 6/1982, 141–153.
- Jeremija Popović, prvi narodni učitelj u opštini Tutin, 9/1985, 193–199.
- Početak rada novopazarske Učiteqljske škole i životni put profesora Božidara Karličića, 19/1995, 235–258.
- Pedagoško shvatanje discipline u školi i primeri vaspitno–disciplinskih mera u višoj samoupravnoj realnoj gimnaziji u Novom Pazaru (1938–1941), 22/1998, 141–157.

79. Kiš Marija:
- Razvojne tendencije kolektivnih običaja, 2/1978, 121–126.

80. Kovačević Jovan:
- Pazarište, rezultati dosadašnjih arheoloških radova, 1/1977, 5–14.

81. Kovačević Ivan:
- Tradicija i inovacija godišnjih sajmova, 2/1978, 127–133.

82. Kožić Maja:
- »Engelsko« proštenje u selu Maruševcu, 2/1978, 141–149.

83. Koničanin Omer:
- Novopazarska čaršija, 17/1993, 129–146.

84. Kostić Đorđe:
- Novi Pazar u izvorima na nemačkom jeziku, 21/1997, 67–73.
- Poslaničko putovanje Leonarda Nogarola i Jozefa Lamberga 1532. godine, 22/1998, 69–78.
- Melihor fon Zajdlic i Volfgang Mincer na putu po Srbiji 1599. godine, 23/1999, 107–126.
- I sneg pada kada vreme nije, 25/2001, 85–92.
- Tragovima antike, 26/2002, 97-108

85. Kočan Nadžib- D.Premović-Aleksić
- Dopuna istorijatu Paričke džamije u Novom Pazaru, 26/2002, 149-157

86. Krunić Jovan:
- Sjenica - nasleđena arhitektura i struktura plana varoši, 4/1980, 65–110.

87. Lakić Zoran:
- Dr Ejup Mušović – drug za sva vremena, 29/2006, 35-41
- Zoran Lakić, Zavičaj u istoriji–istorija u zavičaju, 30/2007,115-120

88. Letić Vojislav:
- V. Letić, S. Živanović: Os glabellae na lobawi iz Babreža, 12/1988, 63–68.
- Osvrt na osvrt o saopštenju »Skeleti iz nekropole crkve 4 na lokalitetu Tabačina u Trgovištu«, 13/1989, 213–214.

89. Ljubinković Mirjana:
- Nekropola crkve sv. Petra kod Novog Pazara, 1/1977, 83–95.

90. Mako Vladimir: 
- Vojislav Korać, Marica Šuput: Arhitektura vizantijskog sveta (prikaz), 23/1999, 343–346.

91. Majanović Nada:
- Martinje pri Martinu - vikend na Martin bregu, 2/1978, 157–161.

92. Maliković Dragi:
- Novi Pazar u Prvom srpskom ustanku, 19/1995, 109–120.
- Pokreti trupa i borbe u nekadašnjem Novopazarskom sandžaku 1914. i 1915. godine, 22/1998, 109–129.
- Privreda Kosova i Metohije u XIV i XV veku, 23/1999, 81–105.
- Privreda Srbije i novopazarskog kraja 1839–1858. godine, 24/2000, 63–93.
- Kačački pokret na Kosovu i Metohiji 1918–1924. godine, 25/2001, 221–257.
- Kačački pokret u Crnoj Gori 1918-1924., 26/2002, 179-206
- Stanje u Raškoj i držanje velikih sila 1850-1878., 27/2003, 157-176

93. Marić Zoran: 
- Kantarosi iz sela Blaževa u dolini Raške – prilog kulturnoj istoriji novopazarskog kraja, 28/2004, 21-28

94. Marković Dragan:
- Konjska košija na Koštan polju, 2/1978, 169–174.

95. Marković Ljubomir:
- Sijarićeva simbolika i Heraklitova filozofija, 16/1992, 167–171.

96. Marković R. Ivan:
- O arhitekturi zgrade Kraljevske banske uprave Zetske banovine, 28/2004, 115-131

97. Marjanović–Vujović Gordana:
- Relikvijari iz okoline Novog Pazara, 10/1986, 5–12.
Izveštaji:
- Petrova crkva kod Novog Pazara, 8/1984, 241–244.
- Petrova crkva kod Novog Pazara, II, 9/1985, 233–236.
- Petrova crkva kod Novog Pazara, III, 10/1986, 241–244.
- Petrova crkva kod Novog Pazara, IV, 11/1987, 213–214.
- Petrova crkva kod Novog Pazara, V, 12/1988, 145–146.

98. Međedović Enver:
- Novopazarci na Sandžačkim igrama, 26/2002, 303-319
- Visokoškolstvo u Novom Pazaru (osvrt) 26/2002, 327-339

99. Melić Tekjudin:
- Osvrt na stanje i razvoj putne mreže na teritoriji Preduzeća za puteve Novi Pazar do 1973. godine, 3/1979, 105–113.

100. Memić Mustafa:
- Učenici Velike medrese i revolucija, 6/1982, 75–129.

101. Mentović Mento:

- Način života i običaji novopazartskih Jevreja, 30/2007, 173-180

102. Mikić Đorđe:
- Austro-ugarska i Novopazarski sandžak u aneksionoj krizi, 4/1980, 19–38.
- Bojkot austro-ugarske robe u Turskoj u aneksionoj krizi 1908–1909. godine, 6/1982, 49–65.
- Novopazarski sandžak u turskim parlamentarnim izborima 1908. i 1912. godine, 7/1983, 59–73.

103. Milinković Mihailo:
- Kasnoantičko utvrđenje u Ostrovici i Šaronjama kod Tutina, 6/1982, 131–140.
- Ranovizantijsko utvrđenje na Đurđevici u Đerekarima, 7/1983, 29–37.
- Ranovizantijsko utvrđenje na Tupom kršu i okolna utvrđenja u tutinskoj oblasti, 9/1985, 47–54.

104. Milosavljević Milivoje:
- Naseljavanje i etnički procesi u Kikindi nastali posle Prvog i Drugog svetskog rata, 2/1978, 93–100.

105. Milosavljević Dragiša:
- Manastir Dobrun – stradanja i život, 30/2007,55-82 
Prikaz:
- M.Dragiša, D.Đokić, M.Milošević, Mehmed Slezović: Novi Pazar kao likovna tema, 29/2006, 257-262

106. Milošević Gordana:
- Pećinska crkva u Paljevu, 8/1984, 37–49.
- Ostaci kasnosrednjovekovne crkve i profane građevine u selu Petrovi kod Novog Pazara, 11/1987, 47–62.
- Srednjovekovna kuđa iz sela Gračane kod Sopoćana, 16/1992, 37–43.
Izveštaji:
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 11/1987, 207–208.

107. Milošević Mića, D.Đokić, D.Milosavljević: Mehmed Slezović; 
Novi Pazar kao likovna tema, 29/2006, 257-262

108. Milošević V.Predrag:
- Arhitektura porodičnih kuća i vila u Sarajevu (1918-1941), 26/2002, 227-245
- Arhitektura porodičnih kuća i vila u Sarajevu (1918-1941), 27/2003, 253-272
- Teorija o arhitekturi istočnorimske kasne antike, 28/2004, 7-19

109. Minić Dušica:
- Staklena čaša iz srednjovekovnog Trgovišta, 6/1982, 19–22.
- D. Minić, O. Vukadin: Rezultati arheološkog rekognosciranja okoline Sjenice, 6/1982, 189–203.
- Ostava nakita iz srednjovekovnog Trgovišta kod Novog Pazara, 8/1984, 23–35.
- Žitne jame u Trgovištu, 11/1987, 63–72.
- Boca i kandila od stakla iz crkve III u Trgovištu, 13/1989, 59–69.
- V. Jovanović, D. Minić, S. Ercegović-Pavlović: Nekropole srednjovekovnog Trgovišta, 14/1990, 19–44.
Izveštaji:
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 3/1979, 121–122.
- D. Minić, P. Pop-Lazić: Trgovište, srednjovekovno naselje, 6/1982, 185–188.
- Srednjovekovno Trgovište, 7/1983, 163–166.
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 8/1984, 233–236.
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 9/1985, 221–223.

110. Mihailović Radoslav:
- Crkva svetog Petra kod Novog Pazara, 10/1986, 67–100.
- Crteži Ljubomira Ivanovića u Muzeju »Ras« u Novom Pazaru, 13/1989, 193–202.

111. Mirković Miroslava: 
- Beneficiarii consularis na spomenicima iz Novog Pazara, 9/1985, 27–32.

112. Mrkobrad Dušan:
- J. Kalić, D. Mrkobrad: Utvrđenje u Nosoljinu kod Raške, 7/1983, 21–28.
- J. Kalić, D. Mrkobrad: Gradina u Radalici, 9/1985, 39–46.
- D. Mrkobrad, A. Jovanović: Samograd (arheološka istraživanja), 13/1989, 31–46.

113. Mujezinović Mehmed:
- Islamski epigrafski spomenici Novog Pazara, 1/1977, 137–155.
- Islamski epigrafski spomenici Novog Pazara, 10/1986, 113–130.

114. Muminović Rasim:
- Tradicija i savremenost, 4/1980, 163–170.
- Odgovorna sadašnjost, 7/1983, 115–133.

115. Mušović Ejup:
- Novi Pazar u prošlosti, 2/1978, 7–13.
- Novopazarski Jevreji, 3/1979, 23–38.
- Nekoliko legendi iz srednjovekovne Raške, 3/1979, 77–79.
- Sjenička nahija u HVI veku (popis sela), 4/1980, 39–64.
- Nahija Jeleč u HVI veku, 5/1981, 41–75.
- Gluhavica, 6/1982, 67–74.
- Nikšićani i Kolašinci u Sandžaku, 7/1983, 89–98.
- Ćefileme Mitrovice, Banjske i Duge Poljane iz 1767. godine, 8/1984, 105–115.
- Islamski spomenici Novog Pazara - istorijski pregled, 9/1985, 67–98.
- Stanovništvo MZ Suvi Do, 10/1986, 203–216.
- Nahija Zvečan u HVI veku, 11/1987, 103–115.
- Duga Poljana - stanovništvo, 12/1988, 83–99.
- Posleratne migracije i imigracije stanovništva novopazarskog kraja, 13/1989, 141–152.
- Nahija Ržani u HVI veku, 14/1990, 59–65.
- Prvi pisani pomeni o Novom Pazaru, 14/1990, 157–160.
- Odnos kneza Miloša Obrenovića prema buni Husein-kapetana Gradaščevića, 15/1991, 86–99.
- Brvenik u turskim izvorima HV i HVI veka, 16/1992, 55–74.
- Jedan plan Porte za obračun sa Mahmud-pašom Bušatlijom skadarskim vezirom, 16/1992, 123–128.
- Derviši u Novom Pazaru, 17/1993, 73–90.
- Makedonija kao most na putu iseljavanja sandžačkih Muslimana i kao njihova nova domovina, 18/1994, 135–143.
- Varoš mahala u Novom Pazaru, 19/1995, 21–30.
- Novi Pazar i okolina od 1912-1941. godine, 29/2006, 11-34

116. Mušović Binasa:
- Prosidba, prosidbeni darovi i dovođenje mlade kod Muslimana u Novom Pazaru, 18/1994, 229–233.
- Derviška tekija u Novom Pazaru, 21/1997, 147–156.
- Fes kao odevni predmet, 22/1998, 207–218.

117. Nedeljković Mile:
- Iz toponimije novopazarskog kraja, 8/1984, 143–169.
- Seobe stanovništva iz novopazarskog kraja u Šumadiju tokom XVIII i XIX veka, 25/2001, 119–141.
-Toponimijski slojevi u okolini Sjenice, 29/2006, 99-107

118. Nešković Jovan:
- Arhitektonska istraživanja Đurđevih Stupova u Rasu, 1/1977, 97–110.

119. Nikšić Naka:
- Narodno stvaralaštvo u nastavi muzike, 28/2004, 243-249

120. Niškanović Miroslav:
- Ilindenski dernek kod turbeta Đerzelez Alije u Gerzovu, 2/1978, 163–168.

121. Obradović Tatjana:
- V. Jovanović, T. Obradović: Nekoliko grobnih nalaza zvetdica, 21/1997, 7–26.

122. Ognjević Tamara:
- Novi prilozi proučavanju Vukanovog jevanđelja, 26/2002, 85-96
- Novi Prilozi tumačenju živopisa Dragutinove grobne kapele u Đurđevim Stupovima u Rasu, 27/2003, 107-124
- Atribucija pisarskih zapisa i iluminacija u Miroslavljevom jevanđelju, 28/2004, 43-72
- Atribucija zastavice sa likovima trojice jevanđelista u Miroslavljevom jevanđelju, 30/2007, 49-54

123. Pavlović Milika:
- Graditelj ljudske vječnosti, 29/2006, 83-85

124. Pavlović Radoslav:
- Ukupno kretanje stanovništva opština Novi Pazar, Tutin, Sjenica i Raška u periodu od 1961. do 1981. godine, 5/1981, 131–138.
- O nazivima naselja u opštini Novi Pazar, 8/1984, 171–182.

125. Pajković Vesko:
- Prikaz geološkog sastava i tektonskog sklopa terena okoline Novog Pazara sa posebnim osvrtom na paleografiju nastanka i pojave mineralnih sirovina, 6/1982, 219–233.
- O pojavama poludragog kamena opalsko–kalcedonskog sastava na padinama Vinika kod Novog Pazara, 7/1983, 135–142.
- O nastanku i upotrebi novopazarske »sige«, 8/1984, 221–229.
- Sopoćanski prozorac, 10/1986, 217–221.
- Roze mermer u Suvoj Ćupriji, 12/1988, 111–121.
- Staro rudarstvo i toponimi u okolini Novog Pazara i Tutina, 13/1989, 103–109.
- »Trahit« i kulturno–istorijski spomenici kod Novog Pazara, 15/1991, 146–166.
- O jednoj pojavi »podzemne« epigenije na gornjoj Pešteri, 19/1995, 259–269.
- Osnovni problemi istraživanja i eksploatacije mermera i drugog arhitektonskog kamena karbonatnog sastava u našoj zemlji sa osvrtom na unutrašnje Dinaride, 20/1996, 157–164.
- Granodioriti Šutanovine i njihov značaj za privredu Novog Pazara i Raške, 21/1997, 183–201.
- O mermerima iz Dragačeva i okoline Ulcinja, 23/1999, 319–335.
- Predhodna saopštenja o travertinima u sjeničkom basenu, 24/2000, 243–250.
- Starost terena u Novom Pazaru i okolini, 27/2003, 7-25

126. Pajović Radoje:
- Istorijske osnove crnogorske državnosti, 29/2006, 123-137

127. Palikruševa Galba:
- Transformacija »Kurbana« i njegova uloga u održavanju etničkog jedinstva Makedonaca, 2/1978, 175–181.

128. Perić Đorđe:
- Ana, žena Nemanjina, 10/1986, 13–26.

129. Petrović Radomir:
- O braći Mahmudu i Mihailu Anđeloviću, 17/1993, 39–49.
- Raspeće Hristovo na bakarnom krstu iz manastira Crna Reka, 24/2000, 39–42.
- Freske na južnom delu egzonarteksa manastira Sopoćani iz HIV veka, 25/2001, 69–76.
- Kraljevski presto i episkopsko mesto u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, 26/2002, 17-35

130. Petrović Dragoljub:
- Sandžačke perspektive, 29/2006, 161-168

131. Pecinjački Sreta:
- Zabeleške o Staroj Srbiji i okolnim predelima iz 1737. godine, 2/1978, 205–210.
- Tri faktografske minijature iz 1750–1815. godine, 6/1982, 43–47.

132. Milan Popadić:
- O arhitekturi hotela „Vrbak“ u Novom Pazaru, 30/2007,219-231

133. Pop–Lazić Petar:
- D. Minić, P. Pop-Lazić: Trgovište - srednjovekovno naselje (izveštaj), 6/1982, 185–188.

134. Pop-Lazić Stefan:
- Olovna ikona iz utvrđenja na Trojanu, 26/2002, 7-15

135. Popović Zoran:
- Nastanak i razvoj predškolskih ustanova u Novom Pazaru, 17/1993, 121–128.

136. Popović (Filipović) Danica:
- Prilog poznavanju srednjovekovnih nadgrobnih ploča u manastiru Sopoćani, 7/1983, 39–52.
- Nadgrobni spomenici iz crkve sv. Petra kod Novog Pazara, 8/1984, 51–75.
- D. Popović, J. Erdeljan: Staro groblje u Baletiću - rezultati preliminarnih istraživanja, 13/1989, 71–91.
- Staro groblje u Vapi kod Sjenice, 20/1996, 33–50.
- D. Popović, M. Popović: Pećinska lavra Arhanđela Mihaila u Rasu, 22/1998, 15–61.

137. Popović Marko:
- Nalazi novca kralja Stefana Radoslava iz utvrđenja Gradina u Rasu, 1/1977, 37–54.
- Crkvina u Tutinu - prvi rezultati arheoloških istraživanja, 3/1979, 13–22.
- Ostaci manastirskog kompleksa u Mitrovi kod Tutina, 6/1982, 23–29.
- Antičko utvrđenje na Šarskom kršu kod Duge Poljane, 7/1983, 5–14.
- Utvrđenje na Kuli u Kaludri, 8/1984, 11–18.
- Novopazarska utvrđenja na planovima iz HVIII i XIX veka, 9/1985, 113–126.
- Uvozna trpezna keramika u Rasu, 11/1987, 21–35.
- Mesto i znaèewe tvrðave Ras u HI–HII veku, 13/1989, 47–58.
- Sebečevo i Slatina - ostaci srednjovekovnih naselja, nekropola i crkvina, 15/1991, 13–38.
- Okolina manastira Sopoćani - ostaci srednjovekovnih naselja, nekropola i crkvina, 17/1993, 7–26.
- Područje srednjovekovne Gluhavice, 19/1995, 69–88.
- D. Popović, M. Popović: Pećinska lavra Arhađela Mihaila u Rasu, 22/1998, 15–61.
- Tvrđave u oblasti srpsko–vizantijskih sukoba tokom HIV veka, 24/2000, 7–29.
- Arheološka svedočanstva o ktitorskim sahranama u srednjem veku, 30/2007, 15-47
Izveštaji:
- Izveštaj o istraživanjima kompleksa Rasa za 1979. godinu, 3/1979, 119–120.
- Ras - Gradina, srednjovekovno utvrđenje, 4/1980, 151–154.
- Arheološko rekognosciranje područja opštine Tutin, 5/1981, 21–30.
- Izveštaj o arheološkim istraživanjima 1981. godine na Rasu i Gradini, 5/1981, 109–111.
- Ras - Gradina (srednjovekovno utvrđenje), 6/1982, 235.
- Crkvina u Tutinu, 6/1982, 236.
- Izveštaj sa rekognosciranja i sondiranja arheoloških lokaliteta na području opštine Tutin, 7/1983, 157–160.
- Ras - Gradina, srednjovekovno utvrđenje, 7/1983, 161–162.
- Izveštaj sa rekognosciranja i sondiranja arheoloških lokaliteta na području opštine Tutin 1984. godine, 8/1984, 245–250.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje, 9/1985, 217–220.
- Preliminarna sondažna istraživanja u oblasti srednjovekovnog Rasa, 9/1985, 229–231.
- Izveštaj sa rekognosciranja i sondiranja arheoloških lokaliteta na području opštine Tutin 1985. godine, 9/1985, 237–240.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenjeII , 10/1986, 227–228.
- Izveštaj sa rekognosciranja i sondiranja arheoloških lokaliteta na području opštine Tutin 1986. godine, 10/1986, 229–234.
- Preliminarna istraživanja arheoloških nalazišta u oblasti srednjovekovnog Rasa, II deo, 10/1986, 235–240.
- Ras - kasnoantiočko i srednjovekovno utvrđenje III, 11/1987, 203–205.
- Preliminarna sondažna istraživanja u oblasti srenjovekovnog Rasa, III deo, 11/1987, 215–217.
- Izveštaj sa sondažnih arheoloških istraživanja na području opštine Tutin 1987. godine, 11/1987, 219–220.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje IV, 12/1988, 137–139.
- Reljina gradina kod Novog Pazara - ostaci manastirskog kompleksa, 12/1988, 141–143.
- Preliminarna sondažna istraživanja u oblasti srednjovekovnog Rasa, IV deo, 12/1988, 155–158.
- Reljina gradina kod Novog Pazara II (ostaci manastirskog kompleksa), 13/1989, 217–218.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje V, 13/1989, 219–220.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje VI, 14/1990, 167–171.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje VII, 15/1991, 193–194.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje VIII, 16/1992, 183–186.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje IX, 18/1994, 237–239.
- Reljina gradina kod Novog Pazara III, 18/1994, 241–242.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama I, 19/1995, 307–309.
- Ras - kasnoantičko i srednjovekovno utvrđenje H, 19/1995, 311–312.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama II, 20/1996, 179–181.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama III, 24/2000, 317–321.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama IV, 25/2001, 389–392.

138. Popović Milomir:
- Običaji srpskog stanovništva u Suvom Dolu, I deo, 13/1989, 183-191.
- Običaji srpskog stanovništva u Suvom Dolu, II deo, 14/1990, 137–147.

139. Premović–Aleksić Dragica:
- Rezultati rekognosciranja terena na području Sjenice, Tutina i Novog Pazara, 5/1981, 113–129.
- Nekoliko srednjovekovnih povelja i pisama pisanih u Sjenici, Dugoj Poljani, Gluhavici, Trgovištu i Novom Pazaru, 6/1982, 169–179.
- Praistorijska gradina na lokalitetu Gradac kod Tutina, 8/1984, 5–9.
- Latinska crkva u Postenju, 9/1985, 55–65.
- Srednjovekovna nekropola u Glogoviku, 10/1986, 27–41.
- Crkvina u Požegi, 11/1987, 37–45.
- Naprelje - ostaci srednjovekovne crkve i nekropole, 12/1988, 23–62.
- Kasnoantičko utvrđenje u Babrežu, 13/1989, 17–29.
- Zigon na srpsko–vizantijskoj granici, 14/1990, 45–53.
- Trasa rimskog puta na deonici Prijepolje - Novi Pazar u svetlu novijih arheoloških istraživanja, 15/1991, 39–47.
- Od Muzejske zbirke do Muzeja »Ras«, 15/1991, 183–189.
- Oblast Nikava u delu Jovana Kinama, 16/1992, 17–25.
- Rudnik Žežna na Rogozni, 17/1993, 27–38.
- Nekropola crkve na Radišića brdu kod Sjenice, 18/1994, 13–21.
- Nastanak grada Sjenice, 19/1995, 89–101.
- Ostaci crkava na području opštine Sjenica, 20/1996, 51–71.
- Latinsko groblje u Vrsenicama, 21/1997, 27–35.
- D. Premović-Aleksić, S. Vujović: Novopazarska tvrđava, 23/1999, 135–154.
- Srednjovekovni manastir Tušimlja, 24/2000, 31–38.
- Crkvina u Izbicama, 25/2001, 77–83.
- D. Premović-Aleksić, N. Kočan, Dopuna istorijatu Paričke džamije u Novom Pazaru, 26/2002, 149-157
- Arheološki lokaliteti u sjeničkom delu Starog Vlaha, 27/2003, 59-72
- Novopazarski kraj na geografskim kartama XVII-XVIII veka, 29/2006, 195-222
Izveštaji:
- Tutin - lokalitet Gradac, 6/1982, 237–238.
- Postenje - lokalitet Latinska crkva, 6/1982, 242–243.
- Arheološko rekognosciranje područja opštine Sjenica, 6/1982, 242–243.
- Postenje - lok. Latinska crkva, 7/1983, 167–168.
- Arheološko rekognosciranje područja opštine Sjenica, 7/1983, 168–169.
- Rekognosciranje terena, 9/1985, 241–242.
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 10/1986, 249–250.
- Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta Naprelje kod Novog Pazara, 11/1987, 223–225.
- Sondažno ispitivanje lokaliteta na području opštine Sjenica u 1987. godini, 11/1987, 227–229.
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 12/1988, 151–153.
- Velika gradina u Vrsenicama (kasnoantičko i ranosrednjovekovno utvrđenje), 12/1988, 161–163.
- Izveštaj sa arheoloških istraživanja lokaliteta Velika gradina u Vrsenicama za 1989. godinu, 13/1989, 221–223.
- Trgovište - srednjovekovno naselje, 13/1989, 225–226.
- Velika gradina u Vrsenicama - istraživanja u 1990. godini, 14/1990, 173–174.
- Velika gradina u Vrsenicama - istraživanja u 1991. godini, 15/1991, 195–197.
- Velika gradina u Vrsenicama - istraživanja u 1994. godini, 18/1994, 243–244.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić, Velika gradina u Vrsenicama I, 19/1995, 307–309.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama II, 20/1996, 179–181.
- Izveštaj o istraživanju humke na lokalitetu Kobiljka kod Sjenice, 21/1997, 279–280.
- Istraživanje lokaliteta Kobiljka kod Sjenice u 1998. godini, 22/1998, 305–306.
- Istraživanje srednjovekovnih humki u okolini Sjenice, 23/1999, 353–355.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama III, 24/2000, 317–321.
- Istraživanje lokaliteta Kobiljka kod Sjenice u 2000. godini, 24/2000, 323–325.
- M. Popović, D. Premović-Aleksić: Velika gradina u Vrsenicama IV, 25/2001, 389–392.
- Istraživanje lokaliteta Kobiljka kod Sjenice u 2001. godini, 25/2001, 393–395.
- Izveštaj o arheološkom istraživanju lokaliteta Kobiljka kod Sjenice u 2002. godini, 26/2002, 355-358,
- Ostaci hamama ispod zgrade Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru, 27/2003, 373-376
- Brmbolić Marin-Dragica Premović-Aleksić, Manastirski kompleks na Reljinoj gradini, 28/2004, 263-268
- Arheološka istraživanja srednjovekovnih humki na lokalitetima u okolini Sjenice, 29/2006, 269-275
- Izveštaj o arheološkom istraživanju Kobiljke i drugih lokaliteta u okolini Sjenice u 2006. godini, 30/2007,285-292 
Prikazi:
- Marko Popović: Tvrđava Ras, 23/1999, 347–350.

140. Purić Milica:
- Statistièki podaci kao izvor za sagledavanje nekih dimenzija etničkih procesa, 2/1978, 71–74.

141. Ravić Stanko:
- Kiridžije novopazarskog kraja, 5/1981, 87–107.

142. Radovanović Miloš:
- Novopazarska čaršija, bezistani, mostovi (analiza urbanih sklopova), 15/1991, 66–79.
- Novopazarske mahale, 16/1992, 45–54.

143. Radičević Dejan:
- D. Radičević, E. Zečević: Keramika Đurđevih Stupova, 25/2001, 23-68

144. Radić Radivoj: 
- Srednjovekovni događaji u arabljanskom pregledu osmanske dinastije iz XIX veka, 26/2002, 169-177
- Srbija u delu venecijanskog istoričara Đan Đakoma Karolda, 27/2003, 125-131

145. Radović Miodrag:
- Oslobođenje Novog Pazara u Prvom balkanskom ratu, 13/1989, 125–139.
- Oslobođenje Novog Pazara 1944. godine, 14/1990, 111–119.
- Oslobođenje Novog Pazara u Prvom svetskom ratu, 15/1991, 126–144.
- Ratni vojni zarobljenici sa područja sreza deževskog u Drugom svetskom ratu, 16/1992, 129–152.
- Nazivi novopazarskih ulica, 18/1994, 191–202.
- Partizanska rekvizicija, 21/1997, 203–232.
- Ubiranje četvrtine u deževskom srezu za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, 22/1998, 259–275.
- Hidroelektrana u Novom Pazaru, 23/1999, 277–307.
- Jevrejske kuće i dućani u Novom Pazaru, 23/1999, 309–317.
- Privatni trgovci, ugostitelji i zanatlije novopazarskog kraja od oslobođenja do druge nacionalizacije, 24/2000, 207–241.
- Popis zanatlija deževskog sreza 1954. godine, 25/2001, 341–373.
- KPJ i NOP u Novom Pazaru za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu, 27/2003, 297-322
- Iz novopazarskih hronika, 28/2004, 161-172 
- Jevrejska opština u Novom Pazaru, 29/2006, 169-177

146. Radojković Bojana:
- Kalup za ikonicu sa Rasa - Gradina, 8/1984, 19–22.

147. Radojčić Mirjana:
- Tradicija i savremenost, 4/1980, 171–174.

148. Ratković Zoran:
- Profesionalno vatrogasno društvo Novog Pazara, 18/1994, 215–221.

149. Rašljanin Senko:
- Nešto o ženskoj nošnji Novog Pazara s kraja XIX i početka XX veka, 9/1985, 175–187.
- Javne česme u Novom Pazaru, 10/1986, 181–195.
- Neke pojedinosti o običajnopravnom regulisanju braka porodice i porodièčnih odnosa u novopazarskom kraju, 11/1987, 175–185.
- Uticaj industrijalizacije na promene vezane za položaj žene u Novom Pazaru, 13/1989, 165–172.
- Šerijatsko pravo i pozitivno zakonodavstvo u Kraljevini SHS - Kraljevini Jugoslaviji (1918–1941), 17/1993, 91–101.

150. Rebronja Ismet:
- Od etimona do etnosetimona, 21/1997, 141–145.

151. Redžepagić Jašar:
- Školstvo i prosveta u Novom Pazaru od XV do XX stoleća, 18/1994, 85–110.
- Mušovićev doprinos rasvetljavanju tema iz lokalne sredine, 29/2006, 43-51
Prikaz:
- Ramiz Crnišanin: Tijesna čaršija, 16/1992, 175–179.

152. Rešović Rizvan:
- Legende iz našeg kraja - Pešterska aždaja, 6/1982, 213–218.

153. Samardžić Nikola:
- O prostornom identitetu predmodernog Balkana, 27/2003, 133-140
- Osmanski prodor i poreklo evropske ideje, 28/2004, 73-84
- Prvo uređenje Jugoistočne Evrope –Karlovački mir 1699.godine, 30/20007, 91-105

154. Sekulić Milovan:
- Osnivanje i rad »Novopazarske banke« AD, 21/1997, 93–112.
- Rezultati skupštinskih izbora u raškom okrugu u periodu ograničenog parlamentarizma (1920–1929), 22/1998, 167–198.
- Izbori u srezovima raškog okruga u vreme ograničene diktature, 23/1999, 223–262.

155. Selimović Salih:
- Kladnica - stanovništvo, 14/1990, 121–136.
- Klimente i Kuči na Pešterskoj visoravni, 23/1999, 209–222.
- Neke karakteristike porekla i migracione dinamike stanovništva na području Sjenice, 24/2000, 121–140.
- Starovlaški knezovi Raškovići, 25/2001, 149–158.
- Hrišćanske tradicije kod Muslimana na Sjeničko-pešterskoj visoravni, 26/2002, 135-147
- Osnovna škola u Kladnici do II svetskog rata, 28/2004, 143-159.
- Kladnica u statističkim popisima od 1912. do 2002., 29/2006, 179-193
- Džamija u Kladnici, 30/2007,135-142

156. Simić Zoran:
- Utvrćenje na Kulini u Rogatcu, 11/1987, 13–20.

157. Skarep Sefer:
- Mala dopuna za knjigu »Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara«, 24/2000, 313–314.

158. Skarep Tahir:
- Ispravka i dopuna o poreklu Skarepa, 21/1997, 275–276.

159. Sokolovska Viktorija:
- Dardanci u predrimsko doba, 27/2003, 27-48
- Još jednom o ubikaciji Damastiona, 30/2007, 7-13

160. Srejović Dragoslav:
- Praistorijska nekropola u Dojevićima i njen značaj za ocenu etničke pripadnosti stanovnika doline Raške u predrimsko doba, 1/1977, 73–81.

161. Stanić Radomir:
- Prilog poznavanju graditeljskog i slikarskog nasleđa XVII veka na podru;ju između Novog Pazara i Sjenice, 1/1977, 169–188.

162. Sukić Muhamed:
- Odbornici Novog Pazara uoči Drugog svetskog rata i 1945. godine, 25/2001, 325–331.

163. Tadić Milutin - Gordana Tošić:
- Studenički sunčani časovnik – prilog proučavanju časomjera u srednjovekovnoj Srbiji, 28/2004, 29-41

164. Tahirbegović Kemal:
- Etički aspekti savremenih prirodnih nauka, 28/2004, 233-241

165. Tošić Gordana:
- Crkva sv. Nikole u Šumniku, 16/1992, 27–36.
Tošić Gordana-Milutin Tadić, Studenički sunčani časovnik – prilog proučavanju časomjera u srednjovekovnoj Srbiji, 28/2004, 29-41
Izveštaji:
- V. Bogosavljević, G. Tošić: Istraživanja lok. »Dobrnac« u Rvatima, 25/2001, 383–387.

166. Trifunoski Jovan:
- Tradicionalni seoski sabori u Strumičkoj kotlini, 2/1978, 189–196.
- Torbeši u struškom drimoklu, 9/1985, 167–173.
- Tursko stanovništvo u SR Makedoniji, 10/1986, 131–139.
- Maloazijsko stanovništvo u Valandovsko–đevđelijskoj kotlini, 15/1991, 80–85.
- Maloazijski stanovnici u Strumičkoj kotlini, 16/1992, 103–108.
- Srbinovo i Srbica (dve srednjovekovne župe u Makedoniji), 17/1993, 51–57.
- Islamske starine u Kočanskoj kotlini sa podacima o tekijama i derviškim redovima, 18/1994, 125–133.

167. Ćirić Jasmina:
- „Na mestu zvanom Gradac“, Olivera Kandić, Manastir Gradac- Istorija i arhitektura manastira, Beograd 2005.(prikaz), 30/2007,261-266

168. Ćeranić Avdo:
- Istorijat razvoja hirurgije u Novom Pazaru, 24/2000, 293–299.
- Bolnica u Novom Pazaru u vreme Drugog svetskog rata, 25/2001, 333–339.

169. Ćulafić Vukman:
- Prva fabrika u Novom Pazaru - crepo-ciglana »Deževo« u Prćenovi, 7/1983, 171–182.
- Magijski običaji iz Homolja i okoline Novog Pazara, 8/1984, 183–189.
- Prilog proučavanju znaka »svastike« kod nas, 9/1985, 189–192.
- Nešto o ranijim muslimanskim svadbenim običajima na primeru nekih novopazarskih sela, 11/1987, 187–192.

170. Horšovski Evgenije:
- Osvrt na saopštenje »Skeleti iz nekropole crkve 4 na lokalitetu Tabačina u Trgovištu«, 12/1988, 129–132.

171. Hodžić Ibrahim:
- Hrelja (Relja) od Pazara kao junak muslimanske narodne pesme, 3/1979, 101–104.

172. Hrabak Bogumil:
- Haramije, odmetnici i ustanici u starim raškim oblastima od 1450–1700. godine, 3/1979, 3–12.
- Trgovačke i saobraćajne veze Novog Pazara, 4/1980, 3–18.
- Novopazarski sandžak pred opasnošću austrougarske okupacije 1903. i 1904. godine, 5/1981, 5–19.
- Otpremanje vune iz Novog Pazara za Jadran u HVII veku, 16/1992, 75–94.
- Novi Pazar i okolina u početnoj fazi dekompozicije otomanskog carstva, 17/1993, 59–66.
- Novi Pazar i dejstva južnih suseda u Sandžaku 1600–1800. godine, 18/1994, 55–60.
- Izvoz koža iz i preko Novog Pazara u HVII veku, 18/1994, 61–68.
- Dovoznici vune, voska, kože i orijentalnog tekstila iz Raške u Dubrovnik 1715–1800. godine, 18/1994, 69–84.
Jugoslovenska muslimanska organizacija prema Muslimanima Sandžaka, Kosmeta i Makedonije 1919–1929. godine, 19/1995, 155–178.
- O identifikaciji Rasa sa Novim Pazarom (kritički osvrt), 19/1995, 293–299.
- Zaraze kuge u Novom Pazaru u XVI, XVII i XVIII veku, 20/1996, 73–79.
- Stara Raška u Bečkom i Morejskom ratu (1683–1699), 20/1996, 81–92.
- Politička zbivanja u Novopazarskom sandžaku prema podacima požeške nahije 20-tih i 30-tih godina XIX veka, 21/1997, 37–65.
- Muslimani ili Bošnjaci u Staroj Raškoj (Novopazarskom sandžaku) 21/1997, 265–273.
- Prizrenska liga i Stara Raška, 22/1998, 79– 107.
- Stari Vlah od HV do početka XIX veka, 23/1999, 55–80.
- Partijsko–politički život na Kosovu, Metohiji i Raškoj 1919–1923. godine, 24/2000, 141–191.
- Privreda bivšeg Novopazarskog sandžaka 1918–1931. godine, 25/2001, 187–219.
-Novi Pazar kao izvozno-tranzitni centar stočnih proizvoda za Jadran (XV-XVIII vek), 26/2002, 109-119
- Novi Pazar kao tabor bosanske vojske protiv arbanaških brđana i Rusije u XVII i XVIII veku, 26/2002, 121-134
- Novopazarske džemijetlije, 27/2003, 241-252
- Ruski vojni izaslanik na Cetinju Nikolaj M. Potapov o operacijama u Sandžaku 1914. godine, 28/2004, 103-114
- Italijani u Novom Pazaru i Sarajevu do 1600. godine, 29/2006, 93-98
- Vojnuci u Trgovištu, Bihoru, Budimlju, Peći, i Klopotniku 1485. godine, 30/2007, 83-89

173. Ceranić Milica:
- Prilog proučavanju srpskog narodnog neimarstva, (prikazi) 27/2003, 369-370
- Milica Ceranić–Aleksandar Kadijević: Dragocen prilog međunarodnoj arhitektonskoj istoriografiji: Kokan Grčev, Od izvora do stila (From Origins to Style), (Skopje 2004), 30/2007,253-256

174. Crnišanin Ramiz:
- Ejup Mušović – začetnik naučnog istraživanja, 29/2006, 71-81

175. Čar–Drnda Hatidža:
- Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do kraja HVI stoleća, 8/1984, 77–102.
- Nova Varoš u osmanskim izvorima, 10/1986, 101–112.
- Iz prošlosti Jeleča, 12/1988, 69–71.
- Obrazovne institucije u Novom Pazaru tokom 15. i 16. stoljeća, 29/2006, 109-121

176. Čihorić Dragan:
- Elementi kontinuiteta u arhitekturi Bosne i Hercegovine: Zenica 1945-1960., 28/2004, 173-196

177. Čukić Goran:
- Narodni naziv „boleščina“ na području Novog Pazara, Sjenice i Tutina, 27/2003, 329-342

178. Džalto Davor:
- Preobraženjska crkva u Novom Sarajevu arhitekte Aleksandra Deroka, 26/2002, 247-252

179. Džogović Alija:
- O dobrog li dana u blizini tvojoj, 30/2007, 121-133

180. Šačić Mesrur:
- Omeraga Šačić u izvorima i sećanju, 25/2001, 321–324.
- Sadik Hodžić, profesor matematike novopazarske gimnazije od 1945. do 1951. godine, 26/2002, 273-281
- Izdavanje učeničkih novina u Osnovnoj školi u Dugoj Poljani šk. 1959/60. godine, 27/2003, 323-327

181. Šušević Izudin:
- Vakufi u Novom Pazaru u HVI stoleću, 3/1979, 39–52.
- Novopazarska tvrđava umaliye defterima, 5/1981, 31–39.
- Defteri mufassal o vinogradarstvu u novopazarskoj oblasti, 5/1981, 77–86.
- Novi Pazar u popisu iz druge polovine XVI veka, 6/1982, 155–168.
- O trgovini između Novog Pazara i Dubrovnika u XVIII veka, 7/1983, 143–155.

182. Šutović Milojica:
- Propaganda i vaspitanje u pokretu Dimitrija V. Ljotića, 22/1998, 277–283.
- Nacija i neuspjela državna konsolidacija prve Jugoslavije, 30/2007, 181-210

Web sajt Muzeja Ras http://www.muzejras.org/izddelatnost_bib_l.html
Da li ste èuli za bošnjaèkog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakoviæa?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prica o mom komsiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Ćilimarstvo u sjeničkom kraju

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Muhamed Filipovic

Poetsko „Kolo prijatelja“

Anonim

Slovo o bogomilima Sandžaka

Redžep Škrijelj

Rožaje u KÂMÛSU'L-AL'ÂM-u Šemsettina Samija

Redžep Škrijelj

Zlatan Čolaković ( Zagreb,13. II 1955- Boston 20.XII 2008)

Šerbo Rastoder

Bosanska crkva: Novo tumačenje

Muhedin Fijuljanin